Produto | Mesa&Cadeira | out 15

Protótipo Vela-Vaso Wabi-Sabi Ateliê | Mesa & Cadeira e The Poundshop (saiba mais: http://www.mesa.do & http://www.thepoundshop.org/)
Protótipo Vela-Vaso Wabi-Sabi Ateliê | Mesa & Cadeira e The Poundshop (saiba mais: http://www.mesa.do & http://www.thepoundshop.org/)
Workshop Mesa & Cadeira e The Poundshop (saiba mais: http://www.mesa.do & http://www.thepoundshop.org)
Workshop Mesa & Cadeira e The Poundshop (saiba mais: http://www.mesa.do & http://www.thepoundshop.org)
Protótipo Vela-Vaso Wabi-Sabi Ateliê | Mesa & Cadeira e The Poundshop (saiba mais: http://www.mesa.do & http://www.thepoundshop.org/)
Protótipo Vela-Vaso Wabi-Sabi Ateliê | Mesa & Cadeira e The Poundshop (saiba mais: http://www.mesa.do & http://www.thepoundshop.org/)
Protótipo Vela-Vaso Wabi-Sabi Ateliê | Mesa & Cadeira e The Poundshop (saiba mais: http://www.mesa.do & http://www.thepoundshop.org/)
Protótipo Vela-Vaso Wabi-Sabi Ateliê | Mesa & Cadeira e The Poundshop (saiba mais: http://www.mesa.do & http://www.thepoundshop.org/)

Projeto Vela-Vaso para Mesa&Cadeira